Etiketler

Spor kulüplerinde kurallar değişti

!

Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren iki önemli yönetmelik, spor kulüplerine vergi ve hukuk alanında uymaları gereken yeni şartları da beraberinde getirdi. Yeni uygulamaların ciddi yaptırım ve müeyyideler içerdiğine dikkat çeken KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç, “Spor kulüplerine, mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve dönem sonu kâr/zararı açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildiğini, getirilen yeni uygulama ve zorunluklara uyulmaması durumunda yeni spor yasasının 47. maddesi uyarınca kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanabileceğini” belirtti.

Eylül ayının başlarında yayımlanan “Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik” ardından bu kez 14 Eylül’de “Spor Kulüplerinin Birleşmesi ile Faaliyet Gösterdikleri Spor Dallarından Bir veya Birkaçını Aktif ve Pasif Varlıklarıyla Bir Bütün Olarak Başka Bir Spor Kulübüne veya Spor Anonim Şirketine Devrine İlişkin Yönetmelik” de yayımlandı. Yayımlanan bu iki yönetmelik çerçevesinde, spor kulüplerine ilk olarak işletme veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu da getirildi. Bu değişiklikler spor kulüplerine vergi ve hukuk alanında uymaları gereken yeni şartları da beraberinde getirdi.

“Uygulamalar ciddi yaptırım ve müeyyideler getiriyor”
Konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç, yeni uygulamaların ciddi yaptırım ve müeyyideler içerdiğine dikkat çekerek spor kulüplerine işletme veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Spor kulüplerinin artık iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde etiği neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu olduğunun altını çizen Yargıç, “Spor kulüpleri iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulüplerinin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmalıdır. Spor kulüplerinin faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.” dedi. Yargıç, getirilen yeni uygulama ve zorunluklara uyulmaması durumunda yeni spor yasasının 47. maddesi uyarınca kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanabileceğine dikkat çekti.

Kulüplerin tutmak zorunda oldukları defter
Yargıç açıklamasında, “Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur. Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran spor kulüplerinin, spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanır.” şeklinde konuştu.

Halka açık spor anonim şirketlerinin sermaye piyasası mevzuatına tabi olduklarını hatırlatan Yargıç, bu kulüplerin tutmak zorunda oldukları defterlerin karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve yevmiye defteri olduğunu söyledi. Bu defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri, izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilecek. Yargıç’ın yeni düzenlemelerle ilgili paylaştığı detayların devamı şu şekilde:

Defterleri 10 yıl saklama mecburiyeti var
Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak.

Spor kulüplerinde hesap dönemi
Spor kulüplerinde hesap dönemi kural olarak bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde ise hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Konsolidasyonun gerekli olduğu hâllerde spor kulübü bünyesinde konsolide olanlardan en yüksek harcamaya sahip olanın hesap dönemi spor kulübünün de hesap dönemi olarak kabul edilecek.

Spor kulüplerinin birleşmesi
Yayımlanan son yönetmelik, spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin usul ve esasları içeriyor. Buna göre spor kulüpleri, yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle birleşebilecek. Spor kulüpleri genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübü ile birleşebilecek. Birleşme sadece aynı ilde bulunan spor kulüpleri arasında gerçekleşebilecek.

Birleşmelerde bağımsız denetim raporu ve birleşme raporu şart
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre defter tutan spor kulüplerinde birleşmeye esas finansal tabloların ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu mali müşavir raporu, finansal tablolarını TMS’ye göre tutan spor kulüplerinde ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu birleşme için şart. Ayrıca, Birleşmenin tarafını oluşturan spor kulüplerinin yönetim organları tarafından ayrı ayrı veya birlikte birleşme hakkında ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanacak. Birleşme raporunda; birleşmenin amacı, sonuçları, birleşme sözleşmesinin hukuki ve ekonomik yönleri açıklanacak ve birleşme sonrası tahmini bilançoya yer verilmesi zorunlu olacak.

Spor kulüplerinde mal varlığı devrinin hukuki sonuçları
Spor kulüpleri, faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devredilebilecek. Mal varlığının devri, devrin spor kulüpleri sicili veya spor anonim şirketleri siciline tescili ile geçerlilik kazanacak. Devrolunan spor dalının tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne veya spor anonim şirketine geçecek. Devralan spor kulübü veya spor anonim şirketi devreden spor kulübü ile birlikte; devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla borçlardan müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

KPMG Hakkında
KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 145 ülkede 236 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv; endüstriyel sektörlerden gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti sağlıyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa ofisleriyle, 1982 yılından beri 1.850 çalışanıyla her sektörden 4 binin üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet veriyor. 2020 yılında küresel ağın Lighthouse lisansını alarak yeni teknolojilerde dünyadaki mükemmeliyet merkezleri arasına giren KPMG Türkiye, müşterilerine değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

You may also like